ДНЗ "Олевський професійний ліцей"
П`ятниця, 2019-05-24, 2:52 AM
Вітаю Вас Гість | RSS
 
Головна Звіт директора за 2011-2014 рокиРеєстраціяВхід
Єдина Країна! Единая Страна!
Меню сайту
Новини ПедПРЕСА


Відео звіт розміщено за посиланням - http://youtu.be/MVJekE0qV2M

 

Звіт директора ПТУ №10 м. Олевська Данюка Юрія Михайловича про пророблену роботу за 2011-2014 роки.

 

  1. Організація  навчально – виховного  та  навчально – виробничого  процесу.

 

         Організація  навчально – виховного  та  навчально – виробничого  процесу в ПТУ №10 м. Олевська здійснюється відповідно законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Організацію навчально-виховного та навчально-виробничого процесу в ПТНЗ»

         Функціонування навчального закладу здійснюється на основі плану роботи педагогічного колективу на навчальний рік. Зміст розділів плану роботи  відповідає Положенню про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах. План роботи училища на навчальний рік є первинним документом, що визначає основні напрямки діяльності закладу і проблеми, над якими працює колектив у поточному навчальному році.

Училище забезпечене нормативно-правовими актами, навчально-методичними документами з питань організації навчально-виробничої діяльності.

Розпорядок та режим роботи навчального закладу регламентується Правилами внутрішнього розпорядку, графіками навчально-виробничого процесу та розкладом занять.

Навчальний рік розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами і програмами.

В училищі розроблені комплекти навчальної документації для професій: «Маляр, штукатур, лицювальник-плиточник»; «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж; електрозварник ручного зварювання», «Муляр, пічник, тесляр», «Столяр будівельний, паркетник». Зокрема робочі навчальні плани, пояснювальні записки, кваліфікаційні та освітньо-кваліфікаційні характеристики, робочі навчальні програми, поурочно-тематичні плани, переліки навчально-виробничих робіт, переліки пробних кваліфікаційних робіт, переліки обладнання і засобів навчання.

Старшим майстром розробляється план навчально-виробничої діяльності на півріччя. Майстрами виробничого навчання складаються плани виробничого навчання на місяць на основі переліків навчально-виробничих робіт. Види навчально-виробничих робіт відповідають вимогам робочих навчальних планів і програм.

Для обліку знань, умінь, навичок учнів ведуться журнали обліку теоретичного та виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики учнями училища ведуться «Щоденники виробничої практики», де відображається кількісний та якісний показник виконання навчально-виробничих робіт.

Кваліфікаційна атестація проводиться у відповідності до робочого навчального плану, за результатами виконання кваліфікаційних пробних робіт, переліки яких розроблені відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик на відповідний рівень кваліфікації. Результати пробних кваліфікаційних робіт оформлюються протоколами і заносяться в журнал обліку виробничого навчання з визначенням рівня кваліфікації учня.

Переддипломна виробнича практика проводиться на підприємствах-замовниках кадрів, згідно з укладеними договорами, та на будівельних майданчиках і навчальних майстернях училища з дозволу управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації. Для проведення виробничої та переддипломної виробничої практики розроблені детальні програми, які погоджені з підприємствами-роботодавцями та затверджені заступником директора з навчально-виробничої роботи.

З метою удосконалення виконання всього комплексу робіт, передбаченого освітньо-кваліфікаційною характеристикою з конкретної професії, здійснюється переміщення учнів з одного робочого місця на інше на підставі попередньо розробленого та затвердженого графіку переміщень. Майстри виробничого навчання здійснюють навчально-методичне керівництво виробничою практикою згідно з графіком, погодженим із старшим майстром та затвердженим директором. Контроль за проходженням виробничої практики здійснює заступник директора з НВР та старший майстер на основі графіку контролю за ходом виробничої практики.

За результатами контролю по навчальному закладу видаються накази про хід виробничої практики, де вказується забезпеченість учнів оплачуваними робочими місцями, відповідність виконуваних робіт детальній програмі, якісні та кількісні показники виконання робіт, виконання плану навчально-виробничої діяльності, підсумок переддипломної практики,  проведення державної кваліфікаційної атестації.

Переліки навально-виробничих робіт відповідають робочим навчальним програмам.

Тижневе навантаження становить 36 академічних годин.

Розклад занять враховує специфіку організації навчально-виробничого процесу, динаміку працездатності учнів, ступінь складності навчального матеріалу з різних предметів, їх значимість для оволодіння професією. У ньому передбачено послідовне чергування уроків з предметів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної, професійно-практичної  підготовки.

Розклад затверджений керівником навчального закладу та погоджений з профспілковим комітетом. При зміні графіка робочого навчального плану розклад, уроків корегується. Виконання розкладу уроків здійснюється у повному обсязі.

Перелік практичних робіт розроблено відповідно до робочих навчальних планів і програм.  Виробниче навчання проводиться у відповідно обладнаних виробничих майстернях. До кожної роботи розроблені інструкційні та інструкційно-технологічні картки, інструкції з охорони праці.

Виробниче навчання із більш складних професій організовано відповідно до навчальних планів та графіка навчального процесу для кожної окремо взятої професії з урахуванням поетапного навчання та проведення кваліфікаційної атестації. Тривалість теоретичного та практичного навчання регламентується положенням та правила внутрішнього розпорядку училища.

Кожен учень забезпечений індивідуальним робочим місцем у навчально-виробничій майстерні, що дає можливість в повній мірі оволодіти відповідними знаннями, вміннями, навиками  та постійно їх удосконалювати.

Під час проходження виробничого навчання на підприємствах, в установах, організаціях для учнів виділяються окремі робочі місця.

Тривалість виробничого навчання регламентується правилами внутрішнього розпорядку підприємства.

Для проведення державної кваліфікаційної атестації випускників наказом по училищу за погодженням з управлінням освіти і науки Житомирської

облдержадміністрації, створюються державні кваліфікаційні комісії з кожної професії. Державна кваліфікаційна атестація проводиться за графіком, підсумки оголошуються на педагогічній раді та наказом по закладу.

З метою виявлення рівня знань, умінь та навичок учнів із предметів загально-технічної, професійно-теоретичної підготовки проводиться поточний (поурочне опитування, контрольно-перевірні роботи), проміжний контроль з теми тощо; проміжний (семестрові заліки, атестація) та вихідний (річні підсумкові заліки, річна підсумкова атестація, кваліфікаційна атестація) контроль знань, умінь та навичок учнів.

Питання організації навчально-виробничого процесу регулюються наказами, розглядаються на засіданнях педрад, оперативних та інструктивно-методичних нарадах.

Рівень знань, умінь, навичок учнів аналізується на засіданнях методичних комісій, обговорюється на педагогічних радах. Видаються узагальнюючі накази по училищу.

Для глибокого засвоєння навчального матеріалу викладачі та майстри виробничого навчання застосовують активні та інтерактивні форми і методи навчання, інноваційні педагогічні технології: ділові ігри, уроки за проектною технологією тощо. Діяльність учнів на уроці організована так, щоб максимально активізувати пізнавальну діяльність учнів, вносити елементи новизни.

Облік теоретичного та виробничого навчання здійснюється в журналах, які періодично перевіряються адміністрацією училища, про що свідчать записи в них, видаються узагальнюючі накази.

У навчальному закладі започаткована та впроваджена система внутрішнього контролю за рівнем навчальних досягнень учнів (впроваджена рейтингова система), яка обумовлена повнотою та якістю виконання робочих навчальних планів і програм, роботою викладачів, майстрів виробничого навчання.

Планом роботи училища на рік передбачається вивчення підготовки учнів з предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. На основі річного плану роботи розробляються плани-графіки контролю за навчально-виробничим процесом. Згідно з планом роботи училища перевіряється стан підготовки учнів з окремих професій. За час перевірки відвідуються уроки професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, перевіряється наявність та стан комплексно-методичного забезпечення, проводяться зрізи знань. Стан підготовки учнів з професії розглядається на засіданні педагогічної ради. За результатами перевірки видаються узагальнюючі накази.

Щорічно в плані роботи навчального закладу у розділі «Професійно-практична підготовка» передбачаються заходи щодо здійснення контролю за станом викладання виробничого навчання, організацією та проведенням виробничої практики, рівнем навчальних досягнень учнів.

         В організаційну основу  навчально-виховної діяльності училища закладено принципи, які передбачають створення культурного середовища як основного виховного фактора, що дає учням можливість самоконтролю та самокоригування власної поведінки.

Завданням педагогічного колективу  перед усім є забезпечення формування в учнів високих моральних якостей, які є головними чинниками вибору способу поведінки.  

         Педагогічний колектив закладу працює над створенням системи виховання громадянина, яка б дозволила об’єднати традиції української педагогічної науки із сучасними досягненнями наукової педагогічної думки.

Серцевиною виховного процесу – є особистість, її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самосвідомість, характер. Класні керівники із своїми учнями працюють над дослідницькою роботою, розробляють, упроваджують державотворчі ідеї, сприяють розвитку толерантного, висококультурного, духовного оточення, реалізуючи таким чином основний морально-етичний принцип – повагу до людини, що усвідомлює цінність свого «Я» та «Я» інших людей своєї та інших націй.

Якість навчально-виховного процесу училища та його результативність залежить від взаємодії всіх учасників  навчально-виховного процесу – учнів, педагогів, батьків, громадськості, органів місцевого самоврядування. 

В ПТУ №10 м. Олевська склалася система взаємодії і співпраці з громадськістю міста,  установами та організаціями району. Центром цієї системи є Рада училища, яка визначає головні напрямки розвитку навчального закладу, координує та спрямовує  роботу всіх ланок в господарській та навчально-виховній роботі закладу. З Радою училища плідно співпрацюють  батьківський комітет,  рада лідерів учнівського самоврядування.

 Ця співпраця  за три останніх років допомогла значно покращити матеріальну базу закладу, провести за рахунок спонсорських коштів ремонти навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, спортивної та актової залів, збудувати  спортмайданчик.

Для покращення організації позаурочних заходів протягом останніх років було придбано телевізор, фотоапарат, підведено Інтернет в гуртожиток.

Колектив училища тісно співпрацює зі Службою у справах дітей райдержадміністрації, Центром соціальної служби сім’ї і молоді разом вирішуючи питання соціального патронажу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з числа учнів училища;

- підтримує зв’язки Рада училища  з  районною радою ветеранів, за участю членів якої проводяться зустрічі з учнівською молоддю, здійснюється прибирання братських могил загиблих воїнів (учні училища вже 5 – й рік являються шефами над пам'ятником воїнам афганцям), проводяться тематичні виховні заходи до знаменних історичних дат українського народу, ведеться дослідницька робота ;

- багато років підряд продовжується плідна діяльність педагогічного та учнівського колективу з районним Товариством Червоного Хреста, основним напрямком якої є пропаганда здорового способу життя. Традицією стало проведення зустрічей-реквіємів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, в яких беруть участь і учні, і працівники товариства, лікарі РЦЛ, представники громадськості. За ініціативою членів волонтерського загону спільно з працівниками товариства надається шефська допомога дітям війни, пристарілим та одиноким;

- упродовж останніх років продовжується співпраця педагогічного колективу із працівниками Районного центру зайнятості населення: це проведення працівниками центру тренінгових занять із випускниками закладу з пошуку робочого місця, влаштування на роботу, складання резюме; це надання допомоги з працевлаштування учнів-випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Впродовж звітного періоду працевлаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування становить 100%.

- з метою профілактики правопорушень серед учнівської молоді проводяться спільні заходи педагогічного, учнівського колективів із працівниками районного відділу внутрішніх справ, районного відділу юстиції: у рамках щорічних декад пропаганди правових знань проводяться зустрічі, години запитань та відповідей, спільні засідання Штабу профілактики правопорушень. За звітній період учнями училища було скоєно один злочин та повернено до навчання 7 учнів.

У ПТУ №10 м. Олевська діє методичне об’єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньоучилищної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

Засідання методичного об’єднання проводяться щомісячно, ведуться протоколи засідань. Питання, що розглядаються сприяють підвищенню теоретичного, наукового-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки, а саме озброєнню класних керівників сучасними виховними  технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи та забезпеченню виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів.

Один з основних напрямків роботи працівників психологічної служби  училища – це здійснення профілактики негативних явищ в учнівському середовищі, пропаганді здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я.  Просвітницька робота  спрямована на засвоєння підлітками правил поведінки, які запобігають цим негативним явищам; виховання в підлітків почуття відповідальності за своє здоров’я та за свою поведінку, яка впливає на їх здоров’я.

З метою популяризації і пропаганди здорового способу життя, репродуктивного здоров’я, запобігання негативним проявам серед дітей та  молоді в училищі діють гуртки та спортивні секції, в яких задіяні близько 50% учнів училища.

 

 

 

  1. Виконання обсягів державного замовлення.

 

За звітний період план прийому учнів до навчального закладу виконувався відповідно до обсягів державного замовлення та потреб регіону в кваліфікованих робітниках за  договорами з фізичними та юридичними особами:

Роки

Виконання

2011

100%

2012

100%

2013

2014

100%

90% (продовжено набір до 01.10.2014 року).

 

 

 

 

 

 

  1. Фінансово – господарська та  виробничо – комерційна  діяльність.

     Щорічно та за потребою власними силами здійснюються  поточні ремонти в начальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, гуртожитку, їдальні.

          В 2012 році  господарським способом ( власними  силами: шляхом придбання будівельних матеріалів та  силами працівників закладу) було замінено: вхідні двері та 15 вікон у першому навчальному корпусі училища, хвіртка та ворота біля центрального корпусу, побудовано новий кам'яний паркан.  На території училища  викопано колодязь із бетонних кругів власного виробництва, створено футбольне поле для учнів, побудовано вбиральню для працівників закладу, новий дерев'яний паркан на господарській території.

          У 2013 році  були проведені ремонтні  роботи  по підведенню системи тепломережі від котельні до майстерні зварювальників, зроблено водопідведення із власного колодязя до їдальні училища,  побудовано новий дах котельні, в приміщені гуртожитку створено новий комп'ютерний клас із новими меблями, зроблено капітальний ремонт у приймальні директора.

У 2014 році побудовано новий ганок із дахом у першому корпусі училища, побудовано приміщення для вартівників закладу, продовжується облаштування трьох нових навчальних кабінетів в приміщені гуртожитку, зроблено капітальний ремонт в коридорі головного корпусу. За підтримки народного депутата Верховної Ради України В. Пехова на стадіоні училища побудовано спортивний майданчик для учнів закладу .

Інформація про надходження коштів по спеціальному фонду за період  з 17.10.2011 – 09.09.2014рр.

Надходження спеціального фонду

На дату укладання контракту грн.

На дату закінчення контракту

( за 3 роки)  грн.

Всього

52179

257531

В т.ч.  надходження від здачі в оренду приміщень

4000

21870,43

Навчально-виробничої діяльності

39904

234790

Платні освітні послуги

-

-

Надходження від проживання в гуртожитку

-

62320

Благодійні внески

8275

870

 

  1. Розвиток  навчально – матеріальної та навчально-методичної  бази.

 

         Для покращення матеріально – технічної бази училища за останні три роки придбано: 2 ноутбуки, 23 комп'ютерів (з них 10 у комп'ютерний клас) , комплект 10столів у комп'ютерний клас , 5 принтерів, фотоапарат, 3 зварювальні конвектори, 2 столи офісні, комплекти плакатів по професіях, електронні версії підручників, комплекти спецодягу для учнів, поновлено спортивний інвентар, встановлено 3  точки доступу до мережі Інтернет.  

              Проведено ремонтні роботи та пофарбовано всі навчальні кабінети , майстерні, коридори,  спортивну та актову зали. Оновлюються меблі навчальних кабінетів: учбові столи, стільці; обладнання майстерень. Упорядковано прилеглі території училища та майстерень.

    Завдяки співпраці з міською владою  перенесено міський сміттєзбірник за територію училища, створено спортивний майданчик.

             Постійно оновлюється та поповнюється комплексно-методичне забезпечення з ліцензованих професій. В навчально-виробничому процесі широко використовується мережа Інтернет (бібліотека, кімната майстрів, WI-FI). Всі 25 одиниць комп'ютерної техніки  використовуються в роботі. 90 % педагогічних працівників володіють комп'ютером. На належному рівні функціонує веб-сайт училища, який ознайомлює відвідувачів з прийомом на професії та висвітлює найважливіші події училищного життя.

     З метою популяризації професій серед учнів проводяться тижні професій.

     Для профорієнтаційної роботи  серед учнів шкіл міста та району училище тісно співпрацює з міським центром зайнятості.

    Для учнів , які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС віком до 18 років ТОВ "Візит" з Київської області організовано гаряче харчування в їдальні училища .

   За багато років спортивна команда училища в  змаганнях серед  команд ПТНЗ області посіла 2 місце в своїй зоні та підняла училище в рейтингу.

   Для залучення учнів в позаурочний час в училищі діють гуртки : технічної творчості, вокальний, драматичний, ІКТ та спортивні секції з футболу, волейболу.

 

.

  1. Наявність колективного договору та додержання  його умов.

Між адміністрацією ПТУ №10 м. Олевська та профспілковим  комітетом закладу заключено колективний договір терміном до 2015 року.

В колективному  договорі передбачено та виконується:

-  надання санаторно-курортних путівок працівникам за рахунок фонду соціального страхування з доплатою 10% від вартості путівки;

- безкоштовно 2 рази в рік за заявою працівників надавати автомобільний транспорт для перевезення твердого палива, при умові надання паливно-мастильних матеріалів;

- працівникам з ненормованим робочим днем надається додаткова відпустка за особливий характер праці до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій;

- працівникам які мають 2-х дітей віком до 15 років, одиноким матерям, матерям які мають дитину-інваліда, надається додаткова соціальна оплачувана відпустка терміном  10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів, а при наявності двох підстав - 17 календарних днів.

- забезпечена вчасна підготовка та подання документів обхідних для призначення пенсій працівникам та членам їх сімей.

 

  1. Якісний склад педагогічних працівників. Наявність та робота з кадровим резервом.

Професійно-технічне училище №10 м. Олевська  укомплектовано керівними і педагогічними працівниками згідно штатного розпису. Штатні  посади педагогічних працівників визначаються згідно з переліком педагогічних посад, затверджених Наказом МОН України №1204 від 06.12.2010 р. «Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних освітніх закладів» та узгоджуються управлінням освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.

Добір, відбір і розстановка кадрів здійснюється з урахуванням вимог певної посади та дотримання вимог трудового законодавства України.

При розстановці кадрів  адміністрація училища враховує  кваліфікацію викладача,  результативність його роботи  в попередні роки,  рекомендації профспілкового комітету з метою соціального захисту  учасників навчально- виховного процесу, віковий склад педагогів та досвід їх роботи, результати анкетування батьків та учнів.

         Прийом, переміщення та звільнення   працівників училища   здійснюється з дотриманням   норм трудового   законодавства.   Педагогічні   працівники   в основному забезпечені достатнім  навантаження. 

         Із 12 викладачів, які працюють в училищі 11 мають вищу педагогічну освіту  (92%),  3 викладачі мають вищу економічну та технічну освіту (25%).

Склад педагогів за кваліфікацією:

     Спеціаліст вищої категорії...............1

     Спеціаліст першої категорії.............11

     Спеціаліст другої категорії...............4

     Спеціаліст.............................................18

    Відмінник освіти …………………...5

Середній вік педагогів складає  42 роки, в т. числі:

понад 50 років...............14

від 40 до 50 років..........10

від 30 до 40 років..........7

до 30 років .....................7

 В училищі працюють викладачі, які нагородженні почесними педагогічними званнями:

    „ Відмінник освіти України” – 5

     

 

 

 

 

  1. Дотримання вимог нормативно – правових актів  щодо створення та забезпечення умов праці педпрацівників.

Адміністрація визнає, що створення сприятливих і безпечних умов праці працюючих є її обов’язком, і несе за це відповідальність.                                                                               Колективним договором  передбачено забезпечення своєчасної розробки і виконання заходів для створення безпечних та нешкідливих умов праці працівників навчального закладу  відповідно до вимог нормативно-правових документів з охорони праці   

         На рівні обласного управління освіти і науки облдержадміністрації проводиться навчання та перевірка знань законів і нормативних актів з охорони праці, профілактики побутового травматизму, пожежної безпеки, гігієни праці, виробничої санітарії, поводження в надзвичайних ситуаціях, директора, керівників підрозділів та працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою.

         Забезпечується дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України “ Про охорону праці ”, технологічних процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів устаткування та вентиляції.

Колективним договором передбачено відшкодування працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров‘я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, у повному розмірі втраченого заробітку відповідно до законодавства, а також  сплачувати потерпілому (членам сім‘ї та утриманцям загиблого) одноразову допомогу відповідно до ст.11 Закону України “Про охорону праці ”.

         За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, зберігається місце роботи та середня заробітна плату на весь період до відновлення працездатності без визнання їх в установленому порядку інвалідами. Запроваджено систему стимулювання працівників,   які працюють,  не порушують  вимог  особистої  і  колективної безпеки, беруть активну участь в здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці в установі.

Проводиться атестація робочих місць за умовами праці.

         Забезпечується придбання для кабінетів, куточків з охорони праці технічні засоби навчання, засоби агітації і пропаганди, плакати, пам’ятки і т.п.

Проводиться робота по забезпеченню належного утримання санітарно-побутових приміщень.

За кошти установи проводяться періодичні медичні огляди працівників.

  1.  Ефективне  використання та збереження державного майна.

    Училище має навчально-матеріальну базу, яка відповідає ліцензійним умовам у сфері надання освітніх послуг.

             Річна інвентаризація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, матеріалів і  запасів проводиться  станом на 01 жовтня щороку. Списання майна, яке морально та фізично спрацьоване, непридатне до подальшого використання здійснюється відповідно інструкцій та наказів чинного законодавства.

    За період  з жовтня 2011року по вересень 2014року продажу майна не відбувалось.

     Майно знаходиться в придатному  стані для використання .

 

  1. Стан виконавської дисципліни.

Організації контролю і стану виконавської дисципліни керівники підрозділів училища приділяють достатню увагу. Готуються проекти наказів на виконання розпоряджень Міністерства освіти і науки , управління освіти і науки облдержадміністрації, навчально – методичного кабінету.

Робота побудована згідно з власними нормативними документами, які визначають основоположні засади діяльності та приведені у відповідність до Типових (Інструкція з діловодства 21.02.2006 № 92; Статут училища)

Щотижнево питання стану виконавської дисципліни та інші виробничі питання розглядається на апаратних нарадах при директорові.

Резолюції відповідають вимогам розпорядчих документів, Примірної інструкції з діловодства та мають чіткий зміст;

Дотримується термін прийняття власних розпорядчих документів на виконання документів органів влади вищого рівня;

Робота щодо розгляду звернень громадян проводиться у відповідності до вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від  7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Всі нормативні акти, накази та розпорядження адміністрації, які стосуються навчального навантаження вчителів, відпусток, доплат, режиму роботи училища та графіків роботи окремих працівників, узгоджуються з профспілковим комітетом.

 

  1. Щорічний звіт про виконання умов контракту на загальних зборах колективу.

 

В 2012 році – 17-го січня

В 2013 році – 10-го січня

В 2014 році – 16-го січня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калькулятор
Пошук в інтерне...
Пошук по сайту
Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Олевск